Bảo hiểm tiền gửi là gì? Đối tượng nào được hưởng bảo hiểm tiền gửi?

199

Hỏi: Xin chào, cho tôi hỏi bảo hiểm tiền gửi là gì? Đối tượng nào được hưởng bảo hiểm tiền gửi? có phải mọi loại tài khoản ngân hàng (kể cả số tiết kiệm) đều được bảo hiểm tiền gửi hay không? Xin cảm ơn!

Trả lời

Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản. Đây là chính sách công của Nhà nước nhằm bảo vệ người gửi tiền và góp phần duy trì sự sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng.

Đối tượng được bảo hiểm tiền gửi

– Cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Loại tiền gửi được bảo hiểm

Là tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Hạn mức của bảo hiểm tiền gửi

Tại Điều 24 và Điều 25 Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 nêu: “Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền bao gồm cả gốc và lãi của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ được Thủ tướng Chính Phủ quy định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước theo từng thời kỳ”.

Hiện nay, hạn mức trả tiền bảo hiểm đang được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam áp dụng chi trả là 50 triệu đồng.

Biểu phí của bảo hiểm tiền gửi

Tại Điều 20 Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 nêu: “Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Hiện nay Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vẫn áp dụng mức phí được quy định tại Điều 13 Thông tư 03/2006/TT-NHNN.

Theo đó, hàng năm, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam một khoản phí bằng 0,15%/năm tính trên toàn bộ số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

(Sưu tầm)