Các tờ khai và bộ hướng dẫn thủ tục công dân Hoa Kỳ nhận con nuôi Việt Nam

271

Dưới đây là các mẫu đơn và bộ hướng dẫn thủ tục dành cho các tổ chức con nuôi và cha mẹ nuôi tương lai: