Cấp lại Danh mục hàng hóa miễn thuế và Phiếu TDTL

271

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

Cấp lại Danh mục hàng hóa miễn thuế và Phiếu TDTL

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp lại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi.

Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp lại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế; phiếu theo dõi trừ lùi:

– Trường hợp mất hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế: Cơ quan hải quan nơi cấp lại căn cứ hồ sơ đề nghị và tài liệu kê khai do doanh nghiệp cung cấp: (i) thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hủy Danh mục đã cấp và (ii) thực hiện cấp 01 bản chụp Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế thay thế Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế bị mất.

– Trường hợp mất Phiếu theo dõi trừ lùi:

+ Cơ quan hải quan nơi cấp lại căn cứ vào hồ sơ khai báo bị mất Phiếu theo dõi trừ lùi và đề nghị cấp lại của doanh nghiệp (i) thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hủy Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp nhưng bị mất; (ii) đồng thời trước khi xem xét cấp lại đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản xác nhận số lượng hàng hóa doanh nghiệp đã xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp (nêu rõ số Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế, Phiếu theo dõi trừ lùi và ngày cấp);

+ Cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan hải quan nơi cấp lại: (i) Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hàng hóa nhập khẩu; hệ thống số liệu xuất nhập khẩu, xác định số lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp nay bị mất, (ii) gửi văn bản xác nhận cho cơ quan hải quan nơi cấp lại; Không xử lý miễn thuế cho các lô hàng tiếp theo thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi bị mất;

+ Cơ quan hải quan nơi cấp lại, sau khi nhận được đầy đủ các văn bản xác nhận của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về số lượng hàng hóa doanh nghiệp đã nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp, thực hiện: (i) Tổng hợp số lượng hàng hóa doanh nghiệp đã nhập khẩu miễn thuế theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp; (ii) Kiểm tra xác định số hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án và việc sử dụng số hàng hóa này trước khi cấp lại Phiếu theo dõi trừ lùi bị mất; (iii) Cấp lại Phiếu theo dõi trừ lùi mới cho số lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu của Phiếu theo dõi trừ lùi bị mất; (iv) Ghi rõ vào Phiếu theo dõi trừ lùi cấp lại: “CẤP LẠI LẦN 1”; (v) Xử lý vi phạm quy định về lưu hồ sơ, chứng từ.

2. Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Công văn đề nghị cấp lại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi của doanh nghiệp: 01 bản chính, trong đó nêu rõ:

+ Lý do mất Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi;

– Bản Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng cuối cùng trước khi thất lạc: 01 bản chụp có xác nhận của cơ quan hải quan nơi nhập khẩu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

– 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ văn bản xác nhận của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

– 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan hải quan nơi cấp lại: Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản xác nhận số lượng hàng hóa doanh nghiệp đã nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan nơi có đề nghị cấp lại;

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Đối với mất Danh mục: Cấp 01 bản chụp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thay thế Danh mục hàng hóa nhập khẩu bị mất;

– Đối với mất Phiếu theo dõi trừ lùi: Cấp lại Phiếu theo dõi trừ lùi mới cho số lượng hàng hóa còn lại chưa xuất khẩu, nhập khẩu của Phiếu theo dõi trừ lùi bị mất; Ghi rõ vào Phiếu theo dõi trừ lùi cấp lại: “CẤP LẠI LẦN 1”;

8.  Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Xác nhận của các Cục Hải quan địa phương khác về việc doanh nghiệp đã mất Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi.

– Cam kết của doanh nghiệp về nội dung khai báo trong hồ sơ đề nghị cấp lại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

– Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.