Con 18 tuổi đang học Đại học thì có được tính là người phụ thuộc?

271

Câu hỏi: Năm nay con tôi đã đủ 18 tuổi và đang theo học đại học. Vậy tôi muốn hỏi khi tôi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì con tôi có được tính là người phụ thuộc không?

Năm nay con tôi đã đủ 18 tuổi và đang theo học đại học. Vậy tôi muốn hỏi khi tôi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì con tôi có được tính là người phụ thuộc không?

Trả lời:

Căn cứ điểm d, khoản 1, điều 9 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về Người phụ thuộc, trong đó có trường hợp người phụ thuộc là con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Như vậy căn cứ huớng dẫn nêu trên và nội dung bạn hỏi thì trường hợp con bạn đang theo học bậc đại học và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng thì được tính là người phụ thuộc.

(Sưu tầm)