Dùng Unicode cho Access 2000

317

Program này bước thêm một bước nữa là gói các chức năng trong việc bỏ dấu vào một Class tên clsUnicodeEditor để ta có thể dùng nó một cách tổng quát chung với các MSForm2 controls hổ trợ Unicode tiếng Việt.

Ghi chú: Trước hết muốn hiển thị Unicode cho chữ Việt ta cần phải dùng Menu command của VB6 IDE để Project | Components Microsoft Forms 2.0 Object Library. Cái ActiveX này cho ta những Label, TextBox, ListboxComboBox cần thiết để hiển thị chữ Việt trong Unicode.

Kế đó, để đọc và viết chữ Việt dưới dạng UTF-8 Unicode, ta chứa Unicode text file trong một XML file giữa một cặp tags tên Text hay tên gì cũng được (đó cũng là root node) , rồi dùng Microsoft Document Object Model (DOM) để đọc và viết chữ Việt. Bạn nhớ Project | References Microsoft XML, v3.0. Nguyên phần Text là nodeTypedValue của root node của DOM.

Làm như thế ta tránh phải đọc từng byte rồi tìm cách chuyển data ấy qua Unicode String. Ở đây xin nhấn mạnh là bạn phải vui lòng dùng MSWindowsNT hay MSWindows2000 mới được. Bạn có thể dùng Notepad trong WindowsNTđể edit XML file chứa chữ Việt và lưu trử dưới format UTF-8. Nghe nói Windows98SE hay Windows Millenium cũng đuợc, dĩ nhiên WindowsXP thì OK.

Ngoài ra để hiển thị record data chữ Việt Unicode trong một Grid bạn cũng cần phải Project | Components Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0 (OLEDB).

Trong program nầy ta cho user edit các record của một table tên Staff trong một Access 2000 database tên employee.mdb. Khi khởi động, program sẽ hiển thị data của record thứ nhất trong các MSForm2 Textboxes. Ðồng thời, data của các record cũng được hiển thị trong một MSHFlexGrid. Ở đây ta dùng MSHFlexGrid vì nó hổ trợ Unicode cho chữ Việt. Sau đó bạn có thể di chuyển từ record nầy đến record khác bằng cách bấm các nút Navigator như |<, <, >, >| để di chuyển đến record thứ nhất, record trước đó, record sau đó và record cuối cùng, hay bấm lên một row của Grid. Mỗi lần như thế thì các Textboxes sẽ được updated với data của newly selected (hay current) record. Bên trái của current record trên Grid luôn luôn có hiển thị character > để đánh dấu.

Nếu bạn muốn Edit một record nào thì select nó rồi bấm nút Sửa đổi. Các Textboxes sẽ đuợc unlocked (mở khóa) cho bạn Edit bằng chữ Việt. Nếu Edit một record có sẵn, bạn không thể Edit FullName.

Bạn có thể chọn đánh máy bỏ dấu theo lối VNI (tức là dùng các con số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 và d ) hay theo lối VIQR (tức là dùng ‘,`,?,~,.,^,+ hay *, (, và d hay -).

Mục đích của program nầy không phải để chỉ bạn cách dùng Access 2000 trong VB6 nhưng để biểu diễn các cách lập trình với Unicode trong VB6 để giúp bạn khỏi mất nhiều thì giờ nghiên cứu. Do đó nếu bạn thấy program có bug khi Edit hay hiển thị các records thì bạn đừng ngạc nhiên.

Hiển thị các Label bằng chữ Việt

Mặc dầu ta có thể dùng MSForm2 Label để hiển thị chữ Việt Unicode, nhưng lúc design ta không thể đánh chữ Tên họ: vào property window của Label1(0) được. Ðể khắc phục điều nầy, ta chứa bản dịch các Caption tiếng Anh của Labels, CommandButtons, Frames ra tiếng Việt trong một XML file tên Labels.xml. Content của nó như sau:
Trong Sub Form_Load() của Form frmEmployees ta đọc file Labels.xml và thay đổi các caption tiếng Anh như sau:

Set MyUnicodeText = New clsUnicodeText 
' Read the list of English=Viet captions
VLabels = MyUnicodeText.ReadUnicode(GetLocalDirectory & "Labels.xml") 
' Convert English captions of the Label1s to Vietnamese
For i = 0 To 2 
  Label1(i).Caption = VietCaptionOf(Label1(i).Caption) 
  Label1(i).Font.Name = "Tahoma" ' Assign Font Tahoma to it
Next

Cái Sub VietCaptionOf dùng trong việc nầy có listing như dưới đây:

Function VietCaptionOf(OrigCaption) As String 
  ' Map an English caption to its corresponding Viet Unicode string
  Dim StartPos, EndPos 
  ' Append the "=" character
  OrigCaption = OrigCaption & "=" 
  ' Locate the substring in VLabels
  StartPos = InStr(VLabels, OrigCaption) 
  If StartPos = 0 Then 
   ' Not found - use the caption as is
   VietCaptionOf = OrigCaption 
  Else 
   ' Found - extract the corresponding Viet string
   StartPos = StartPos + Len(OrigCaption) 
   EndPos = InStr(StartPos, VLabels, "|") ' Viet string ends with "|"
   ' Return the Viet string
   VietCaptionOf = Mid(VLabels, StartPos, EndPos - StartPos) 
  End If 
End Function

Class UnicodeEditor

Khi Class Unicode initialises nó instantiates một invisible Form tên frmWorking để dùng một Textbox1 và ListBox1 từ Form ấy. TextBox1 được dùng để chứa LastCh và ListBox1 được dùng để chứa Look-Up table cần cho việc bỏ dấu. Nó đọc các XML files cần thiết và gọi Sub UnicodeTextToListBox để load Unicode Text file vào Listbox1. Các Listings được liệt kê dưới đây:

Sub UnicodeTextToListBox(ByVal Utext, LV) 
  Dim Pos 
  ' Split up into lines to load the Listbox LV
  Pos = InStr(Utext, vbLf) ' Locate Line Feed character
  Do While Pos > 0 
   ' Pluck a line from the left of the UText string and add it to LV
   LV.AddItem Left(Utext, Pos - 1) 
   ' Keep the remaining
   Utext = Mid(Utext, Pos + 1) 
   ' Locate the next Line Feed character
   Pos = InStr(Utext, vbLf) 
  Loop 
  LV.AddItem Utext ' Add the last piece of text to Listbox LV
End Sub 

'     Class clsUnicodeEditor
Private Sub Class_Initialize() 
  ' Instantiate an invisible working form to use its Listbox and Textbox
  Set myForm = New frmWorking 
  ' Point local Listbox pointer LV to the Form's Listbox
  Set LV = myForm.ListBox1 
  ' Point local TextBox pointer LastCh to the Form's Textbox
  Set LastCh = myForm.TextBox1 
  ' Instantiate an object of Class clsUnicodeText to read Unicode Text
  Set MyUnicodeText = New clsUnicodeText 
  ' Read the list of Unicode Vowels
  UVowels = MyUnicodeText.ReadUnicode(GetLocalDirectory & "UnicodeVowels.xml") 
  ' Read the look-up table for Vowels with squiggles
  Vowels = MyUnicodeText.ReadUnicode(GetLocalDirectory & "V1.xml") 
  ' Split up into lines to load the Listbox LV
  UnicodeTextToListBox Vowels, LV 
  mTypingStyle = "VNI" ' use VNI typing style initially
End Sub

Trong Sub Form_Load của frmEmployees ta Instantiate một object của class clsUnicodeEditor rồi attach nó vào cái Textbox cần hổ trợ Việt Unicode typing như sau:

' Instantiate an object of class clsUnicodeEditor
Set TField1 = New clsUnicodeEditor 
TField1.Init TextBox1 ' Attache it to TextBox1
' Instantiate an object of class clsUnicodeEditor
Set TField2 = New clsUnicodeEditor 
TField2.Init TextBox2 ' Attache it to TextBox2
' Instantiate an object of class clsUnicodeEditor
Set TField3 = New clsUnicodeEditor 
TField3.Init TextBox3 ' Attache it to TextBox3

Program có hổ trợ Escape character \. Con số theo sau Escape character \ sẽ không bị dùng vào việc bỏ dấu cho nguyên âm ngay trước đó. Ngoài ra thí dụ User đánh theo lối VNI letter a và 1, ta sẽ đuợc chữ á, nếu tiếp theo đó User đánh 1 một lần nữa ta sẽ đuợc a1.

Xin lưu ý: Ðể program nầy chạy bỏ dấu đuợc bạn phải tạm thời ngưng các programs như VPSKEYS hay VietKey, UniKey .v.v.. Lý do là các programs kia sẽ giựt trước các keystrokes của những con số 1 đến 9, sau khi kiểm tra rồi không chịu buông ra cho program nầy thấy.

Bạn có thể download source code của program mẫu nầy kể cả class clsUnicodeText và class clsUnicodeEditor. Program nầy không có dùng ADOdc làm Datasource để hiển thị trực tiếp (data binding) từ database record của Access 2000 lên TextBoxes hay MSHFlexgrid, nhưng bạn có thể làm đuợc việc ấy.