Hồ sơ pháp Lý yêu cầu đối với công ty nhập khẩu Bán thành phẩm chưa công bố tại Việt Nam

77

Câu hỏi:

Kính gửi Cục Hải quan Hải Phòng!

Bên tôi là công ty Việt Nam muốn nhập khẩu bán thành phẩm từ Hàn về để đóng gói và dãn nhãn Việt Nam, Sản phẩm Việt Nam thì cần phải cung cấp những loại hồ sơ, thủ tục pháp lý gì khi cập cảng Hài Quan Hải Phòng.

Trả lời:

Do nội dung đề nghị của Công ty chưa nêu cụ thể mặt hàng nhập khẩu, loại hình doanh nghiệp, mục đích nhập khẩu để xác định loại hình nhập khẩu… nên Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Về hồ sơ nhập khẩu, Công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

Trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục nơi đăng ký thủ tục hải quan để được hướng dẫn chi tiết.