Câu hỏi:

Kính gửi: Anh/Chị tư vấn

Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động theo loại hình công ty cổ phần, địa bàn hoạt động: Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh tại TP Thái Bình. Công ty chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK (E31). Trong quá trình sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu có tạo ra lượng phế liệu, phế phẩm như được nêu tại khoản 49 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi điều 71 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015:

“Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) …”. Nếu doanh nghiệp thực hiện một trong 2 biện pháp xử lý như dưới đây thì lượng phế liệu, phế phẩm này có được miễn thuế nhập khẩu hay không? Thuế GTGT và các loại thuế khác sẽ được áp dụng như thế nào?

Biện pháp 1: Tiêu hủy phế liệu này tại Việt Nam:

Doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy theo hướng dẫn tại Khoản 1 điều 72 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm:

“Thủ tục tiêu hủy thực hiện như thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm gia công quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này”

Biện pháp 2: Doanh nghiệp tận dụng 1 phần phế liệu, phế phẩm này để sản xuất ra sản phẩm túi môi trường sử dụng nội bộ doanh nghiệp không nhằm mục đích thương mại.

  Tìm hiểu chính sách thuế đối với phế liệu tiêu hủy hàng SXXK

Xin cảm ơn.

Chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm

Trả lời:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 1781/TXNK-CST ngày 12/4/2018, 1654/TCHQ-TXNK ngày 29/3/2019, 5845/BTC-TCHQ ngày 22/5/2019, 4344/TCHQ-TXNK ngày 01/7/2019; Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã có các công văn số 4664/HQHP-TXNK ngày 16/4/2019, 2538/HQHP-GSQL ngày 25/2/2019, 4011/HQHP-TXNK ngày 29/3/2019, 7052/HQHP-TXNK ngày 30/5/2019 và 10567/HQHP-TXNK ngày 05/8/2019, hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ hồ sơ và thực tế hàng hóa nhập khẩu; nghiên cứu các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn nêu trên; đồng thời liên hệ với Chi cục Hải quan nơi thông báo cơ sở sản xuất và quản lý doanh nghiệp để thực hiện theo đúng quy định.