(Hỏi đáp môi trường) Chính sách, giải pháp hỗ trợ xây dựng bãi rác và nhà máy xử lý rác ở nông thôn

177
Hỏi: Hiện nay ở Hải Dương quê tôi cũng như nhiều nơi khác, tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại khu vực nông thôn, đặc biệt là ở các làng nghề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đời sống nhân dân. Xin hỏi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những giải pháp, chính sách hỗ trợ như thế nào để xây dựng bãi rác ở khu vực nông thôn cũng như quy hoạch xây dựng các nhà máy xử lý rác thải.

Những giải pháp, chính sách hỗ trợ như thế nào để xây dựng bãi rác ở khu vực nông thôn cũng như quy hoạch xây dựng các nhà máy xử lý rác thải

Trả lời:
Trước tiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm gửi câu hỏi đến Bộ. Về câu hỏi của quý vị xin trả lời như sau:
Thực tế, trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, một số văn bản điển hình như:
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã quy định các chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung, trong đó bao gồm cả các hoạt động xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn ở khu vực nông thôn.
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng quy định đối với lĩnh vực đầu tư vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải, các địa phương có thêm một kênh thu hút vốn để tháo gỡ nút thắt trong các dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn.
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Đây là căn cứ pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý chất thải rắn. Nghị định đã quy định cụ thể về quản lý chất thải, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng từ chất thải rắn. Việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp phải được quản lý từ nguồn phát sinh, phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển đến tái chế, xử lý.

Về vấn đề hướng dẫn kỹ thuật xây dựng bãi rác thải khu vực nông thôn:
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn chủ yếu xuất phát từ chất thải sinh hoạt bắt nguồn từ hộ gia đình và chất thải nông nghiệp. Về bãi chôn lấp chất thải nguy hại, hiện nay đã được hướng dẫn xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 320:2004 về bãi chôn lấp chất thải nguy hại và bể đóng kén chất thải nguy hại theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp chất thải nguy hại.

<

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp, đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng tại Việt Nam nhằm đưa ra những tiêu chí, hướng dẫn lựa chọn công nghệ phù hợp với các vùng, miền và địa phương để các địa phương lựa chọn công nghệ phù họp. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục ban hành các quy định, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý đối với việc vận chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn và xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn.
Về quy hoạch các nhà máy xử lý chất thải rắn, các địa phương tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế-xã hội, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 phê duỵệt Chương trình đầu tư chất thải rắn giai đoạn 2011- 2020,quy hoạch xử lý chất thải rắn quy mô liên vùng, liên tỉnh (đã được phê duyệt) để xây dựng quy hoạch xử lý chất thải rắn tại địa phương cho phù hợp (tính đến hết tháng 6 năm 2015, đã có 54/63 tỉnh, thành pho lập và phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn và các tỉnh, thành phố còn lại đang trong quá trình triển khai công tác này). Đồng thời, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối họp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 (theo Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), trong đó ưu tiên lựa chọn xây dựng các dự án đâu tư xử lý chất thải rắn tại các địa phương là trung tâm vùng; khu du lịch; các địa phương có công trình xử lý chât thải rắn có tính chất vùng theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
(Nguồn: Monre.gov.vn)