[Hỏi đáp môi trường] Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH cho giai đoạn xây dựng

292
Hỏi: Công ty tôi có dự án đã được phê duyệt ĐTM. Trong giai đoạn xây dựng (dự kiến khoảng 2,5 năm) lượng chất thải nguy hại phát sinh >600 kg/năm. Tuy nhiên khi giai đoạn vận hành lượng CTNHH phát sinh <600 Kg/năm.

Vậy công ty tôi có phải làm Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH cho giai đoạn xây dựng không? hay làm sổ cho cả dự án? và căn cứ vào đâu? Rất mong Bộ xem xét và trả lời giúp đơn vị tôi để bên tôi thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trân trọng!
Trả lời
Theo quy định của Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thực hiện một lần (không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại. Sau khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, thông tin về chất thải được cập nhật bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ.
Do trong giai đoạn xây dựng, Công ty của bạn có phát sinh lượng chất thải nguy hại lớn hơn 600 kg/năm, do vậy thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Sau khi được cấp Sổ, Công ty của bạn cập nhật thông tin về chất thải hàng năm trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ (kể cả trong giai đoạn vận hành).