(Hỏi đáp) Việc dừng nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước kể từ ngày trả giấy phép

220

Hỏi:

Xin trân trọng hỏi Quý Bộ trường hợp đợn vị A được cấp giấy phép khai thác nước mặt và đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tuy nhiên, hiện nay do công trình bị hư hỏng, không có khả năng khai thác nước theo giấy phép đã cấp (đơn vị đã tìm nguồn nước khác thay thế), đơn vị đề nghị trả lại giấy phép khai thác nước mặt đã được cấp.

Khi đó, đơn vị có được dừng việc nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước kể từ ngày trả giấy phép không?

Thủ tục xin dừng nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khi trả lại giấy phép thế nào? Trân trọng cám ơn Quý Bộ!

Trả lời:

Cục Quản lý tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước, trường hợp giấy phép tài nguyên nước đã được cấp nhưng chủ giấy phép không sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng tiếp thì có quyền trả lại cho cơ quan cấp giấy phép và thông báo lý do.

Về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trường hợp đơn vị đã được phê duyệt tiền cấp quyền nhưng do công trình bị hỏng không có khả năng khai thác thì thuộc trường hợp điều chỉnh tiền cấp quyền theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này.

Trường hợp đơn vị trả lại giấy phép thì không phải nộp tiền cấp quyền kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của giấy phép và cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ thông báo đến Cục thuế địa phương việc không thu tiền cấp quyền kể từ ngày giấy phép hết hiệu lực. Trường hợp đã thu tiền thì cơ quan thuế sẽ hoàn trả theo quy định. Tuy nhiên, đơn vị phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, trong đó có tiền cấp quyền từ ngày giấy phép có hiệu lực đến khi chấm dứt hiệu lực của giấy phép./.