Câu hỏi: Kính chào anh chị Hải quan Hải Phòng
Tôi có kế hoạch tạm nhập tái xuất hoa quả từ Thái Lan, đóng container lạnh về Việt Nam sau đó tái xuất sang Trung Quốc, mong được hải quan hải phòng hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị.
Trân trọng cám ơn!
Trả lời:
Cục Hải quan TP Hải Phòng có ý kiến trả lời như sau:
– Về chính sách quản lý xuất nhập khẩu: được quy định tại Chương II, III Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ và Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018 của Bộ Công thương, đề nghị nghiên cứu áp dụng phù hợp. Theo đó, mặt hàng Hoa quả thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.
– Về chính sách quản lý chuyên ngành: được quy định tại Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ NN&PTNT; Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ NN&PTNT quy định về kiểm dịch thực vật và danh mục HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Theo đó, mặt hàng Hoa quả tạm nhập tái xuất phải làm thủ tục Kiểm dịch thực vật.
– Cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa: được quy định tại Điều 16 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ

<

– Về thủ tục hải quan: hàng hóa tạm nhập tái xuất được hướng dẫn thực hiện tại Mục 1 – Chương IV – Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và khoản 56, 57 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung.
– Về hồ sơ hải quan: được quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Công ty căn cứ các văn bản nêu trên và các quy định hiện hành, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.