Hướng dẫn lên BCTC theo thông tư 200/2014/TT-BTC

277

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của BTC.

Xem hướng dẫn lên BCTC 2020 tại đây