[Hướng dẫn nhập cư Hoa Kỳ] Đóng thuế, các loại thuế và thủ tục liên quan

299

Thuế là số tiền mà mọi người đóng cho chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Thuế trả cho những dịch vụ được chính phủ cung cấp. Có nhiều loại thuế khác nhau, như là thuế thu nhập, thuế bán hàng và thuế bất động sản.

Các loại thuế và thủ tục liên quan ở Mỹ

Thuế Thu Nhập

Thuế thu nhập được nộp cho chính quyền liên bang, hầu hết các chính quyền tiểu bang và một số chính quyền địa phương. Thu nhập chịu thuế là số tiền mà bạn kiếm được từ tiền lương, tiền do làm nghề tự do mà có, tiền tip và tiền bán bất động sản.

Hầu hết mọi người đóng thuế thu nhập bằng cách trừ từ lương của họ.

Số tiền thuế thu nhập bạn phải đóng tùy thuộc vào số tiền bạn kiếm được. Những người làm ra ít tiền được đóng thuế thu nhập ở mức thấp hơn.

Bất cứ ai thường trú tại Hoa Kỳ và có thu nhập, và đáp ứng một số yêu cầu nhất định, đều phải khai thuế và trả bất cứ số tiền thuế nào mà họ nợ.

Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service hay IRS) là cơ quan liên bang thu thuế thu nhập. Người nộp thuế nộp Mẫu Đơn 1040, Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ cho IRS hàng năm. Bản khai thuế cho chính quyền biết số tiền bạn kiếm được và số tiền thuế trừ ra từ chi phiếu trả lương của bạn. Nếu tiền thuế trừ ra từ chi phiếu trả lương quá nhiều, bạn sẽ được hoàn trả lại tiền. Nếu tiền thuế trừ ra từ chi phiếu trả lương quá ít, bạn sẽ phải trả IRS.

Thuế An Sinh Xã Hội Và Thuế Chăm Sóc Y Tế (Medicare)

Những khoản thuế liên bang này cũng được trừ từ chi phiếu trả lương của bạn. Chương trình An Sinh Xã Hội trợ cấp cho một số người lao động đã nghỉ hưu và gia đình của họ; một số người lao động bị khuyết tật và gia đình họ; và một số thân nhân của người lao động đã qua đời.

Thuế chăm sóc y tế trả cho những dịch vụ y tế cho hầu hết những người trên 65 tuổi. Trong phần lớn các trường hợp, bạn phải làm việc tổng cộng 10 năm (hoặc 40 quý) cuộc đời để được hưởng trợ cấp An Sinh Xã Hội dành cho người về hưu và trợ cấp Medicare. Bạn có thể làm việc chưa đủ 10 năm mà vẫn được nhận tiền trợ cấp bệnh tật hoặc gia đình của bạn vẫn nhận được tiền tuất sau khi bạn qua đời căn cứ vào lương của bạn.

Thuế Bán Hàng

Thuế bán hàng là thuế của tiểu bang và địa phương. Những khoản thuế này được cộng thêm vào giá mua món hàng nào đó. Thuế bán hàng được tính dựa trên giá của món hàng. Khoản thu từ thuế bán hàng giúp chi trả cho các dịch vụ của chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương, như đường xá, cảnh sát và cứu hỏa.

Thuế Bất Động Sản

Thuế bất động sản là loại thuế địa phương và tiểu bang thu trên nhà và/hoặc đất của bạn. Trong hầu hết các vùng, thuế bất động sản giúp tài trợ cho những trường học công lập địa phương và những dịch vụ khác.

(Tổng hợp)