[Hướng dẫn nhập cư Hoa Kỳ] Những nơi trợ giúp tra cứu thông tin

343

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cách bắt đầu, nhưng không thể trả lời tất cả những câu hỏi của bạn về cuộc sống ở Hoa Kỳ. Để tìm thêm thông tin, bạn có thể liên lạc với các cơ quan của chính quyền tiểu bang, hạt hoặc thành phố để tìm hiểu về những dịch vụ sẵn có hoặc hỏi thông tin từ các tổ chức tại địa phương giúp người mới nhập cư.

Bạn có thể tìm những văn phòng và tổ chức này bằng cách sử dụng các dịch vụ miễn phí được nêu ra sau đây.

Thư Viện Công Cộng

Mọi người đều có thể sử dụng miễn phí những Thư Viện Công Cộng tại Hoa Kỳ. Hầu hết mọi cộng đồng đều có thư viện. Nhân viên thư viện có thể giúp bạn tìm kiếm thông tin về nhiều chủ đề và cấp cho bạn thẻ thư viện để bạn có thể mượn miễn phí những thứ như sách, DVD và các nguồn tài liệu khác. Bạn còn có thể đọc báo địa phương và sử dụng máy tính để truy cập Internet trong hầu hết các thư viện.

Một số thư viện có lớp học máy tính miễn phí, hướng dẫn ngôn ngữ Tiếng Anh và các chương trình khác cho trẻ em và người lớn .Hãy hỏi nhân viên thư viện về các dịch vụ được cung cấp trong cộng đồng.

Để tìm thư viện gần nơi bạn, vui lòng truy cập www.nces.ed.gov

Danh Bạ Điện Thoại

Danh Bạ Điện Thoại địa phương của bạn (niên giám điện thoại) bao gồm các số điện thoại và thông tin quan trọng về những dịch vụ của liên bang, tiểu bang và cộng đồng địa phương. Danh Bạ có thông tin cần thiết trong trường hợp khẩn cấp, bản đồ địa phương và thông tin về cách đăng ký dịch vụ điện thoại.Trang màu trắng liệt kê các số điện thoại của cá nhân, trang màu vàng liệt kê số điện thoại và địa chỉ của các cơ sở thương mại và tổ chức.

Bạn cũng có thể gọi số 411 để tìm số điện thoại cụ thể ở bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ. Bạn sẽ phải trả phí khi gọi 411.

Mạng Internet

Mạng Internet có thể kết nối bạn đến nhiều nguồn thông tin, bao gồm những trang web của các cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Hầu hết các trang web của chính quyền có chữ “ .gov” cuối. Nếu không có máy tính ở nhà, bạn có thể sử dụng máy tính trong thư viện công cộng.

Bạn có thể sử dụng Internet để tìm việc làm, nơi ở, tìm hiểu về trường học cho con em mình, và tìm những tổ chức cộng đồng và nguồn trợ giúp bạn . Bạn cũng có thể sử dụng Internet để tìm các tin tức quan trọng và sự kiện hiện tại cũng như khám phá các thông tin thú vị về đời sống ở Mỹ, lịch sử và chính quyền của Hoa Kỳ và cộng đồng địa phương của bạn.

Hãy truy cập www.welcometousa.gov để tìm các nguồn tài liệu về chính quyền liên bang có sẵn cho người mới nhập cư .

(Tổng hợp)