Hướng dẫn nhiệm vụ Bí Cung – 9Dragons Cửu Long Trang Bá

63
Nhắc đến môn phái Bí Cung, hầu hết nhân sĩ trong giang hồ không quên được nhân vật nổi bật của môn phái này Tu La Ma Hậu. Tu La Ma Hậu có khuôn mặt kiều diễm và võ công gần như hoàn hảo.

Nhiệm vụ Bí Cung 9D

Bí Cung Hộ Cung Đoàn

Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Hộ cung đoàn – Thái hoa huyền nữ
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 4 thành.
– Vị trí: Tử Hà Động.

Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Bí Cung Hộ cung đoàn – Thái hoa huyền nữ
– Bước 2: Đánh bại 3 tên Nhàn lương
– Bước 3: Đến gặp Bí Cung Hộ cung đoàn – Thái hoa huyền nữ
Thần Nữ Quan
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Hộ cung đoàn – Thái hoa huyền nữ.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 5 thành.
– Vị trí: Tử Hà Động.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Bí Cung Hộ Cung Đoàn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Bí Cung Hộ cung đoàn – Thái hoa huyền nữ.
– Bước 2.1: Đánh bại Nhện, thu thập 1 xác nhện
– Bước 2.2: Đánh bại Khô lâu, thu thập 1 thi độc
– Bước 2.3: Đánh bại Rắn, thu thập 1 da rắn
– Bước 3: Đến gặp Bí Cung Hộ cung đoàn – Thái hoa huyền nữ.
– Bước 4: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô
– Bước 5: Uống 1 trong 2 loại thuốc.
– Bước 6: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
– Bước 7: Đến gặp Bí Cung Cung chủ Hoàn hồn thiên nữ

Vũ Nữ Phi Kiếm
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1.
– Vị trí: Tử Hà Động.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần Nữ Quan.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
– Bước 2.1: Đánh bại Huyết khô lâu, thu thập 3 huyết độc
– Bước 2.2: Đánh bại Khô lâu, thu thập 5 thi độc
– Bước 3: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
– Bước 4: Chọn 1 trong 3 môn võ công luyện đến 1 thành.
– Bước 5: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
Mỹ nữ thụ nạn
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Tổng sự Phi thiên tiên tử.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 5 thành.
– Vị trí: Tử Hà Động.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành – Vũ Nữ Phi Kiếm.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Bí Cung Tổng sự Phi thiên tiên tử
– Bước 2: Đến gặp Thái hoa huyền nữ
– Bước 3: Đánh bại Bạch ảnh đội viên.
– Bước 4: Đến gặp Bí Cung Tổng sự Phi thiên tiên tử.
Bí Nữ Hoán Thiên
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Tổng sự Huyền thiên quỷ nữ.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 9 thành.
– Vị trí: Tử Hà Động.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành – Mỹ nữ thụ nạn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Bí Cung Tổng sự Huyền thiên quỷ nữ
– Bước 2: Đánh bại 10 tên Bạch Ảnh đội
– Bước 3: Đến gặp Bí Cung Tổng sự Huyền thiên quỷ nữ.
Cửa sinh hồn
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
– Thành tựu yêu cầu: Ngọc đỗng xong suy 1 thành.
– Vị trí: Tử Hà Động.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành – Bí Nữ Hoán Thiên.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
– Bước 2.1: Đánh bại Thiết giáp khô lâu
– Bước 2.2: Đánh bại Hắc khô lâu
– Bước 3: Đến gặp Bí Cung Thái thượng cửu thiên ma cô.
– Bước 4: Đến gặp Bí Cung Cung chủ Hoàn hồn thiên nữ. Nhận 1 trong 4 chức trách môn phái.

Khai Đỉnh Đại Pháp
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Bí Cung Thiếu cung chủ Tử hà thần nữ.
– Thành tựu yêu cầu: Dưới Ngũ long phụng thánh 1 thành.
– Vị trí: Tử Hà Động.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Đế Long Hành – Cửa sinh hồn và nhận chức trách.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Bí Cung Thiếu cung chủ Tử hà thần nữ
– Bước 2: Chọn lại chức trách và xoá điểm ngũ khí lẫn ngộ ý . Lưu ý, các võ công trước đây sẽ bị phế hết trừ các loại sơ cấp như khinh công, nội công, thân pháp sơ cấp, chiêu thức nhập môn.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.