Hướng dẫn nhiệm vụ Ma Giáo – 9Dragons Cửu Long Trang Bá

102
Lấy tấn công làm phòng thủ, võ công Ma Giáo chỉ tập trung vào các chiêu thức tấn công. Kết hợp với khí công và ma thuật càng đem lại hiệu quả ghê gớm. Do dó, rất nhiều bạn đã chọn phái này ngay khi tham gia Cửu Long Tranh Bá.

Nhiệm vụ Ma Giáo 9D

Viêm ma sơn
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Hỏa Linh y phòng y viên Sở Thương Ngọc.
– Thành tựu yêu cầu: từ vô thành đến vô hạn.
– Vị trí: Viêm Ma sơn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Sở Thương Ngọc để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm gặp Hoa Duyên.
– Bước 3: Đánh nhện tìm đồ.
– Bước 4: Nói chuyện với Hoa Duyên.
– Bước 5: Vận khí, sử dụng dưỡng sinh đạo thuật.
– Bước 6: Nói chuyện lại với Hoa Duyên.
– Bước 7: Nhập vào: Kẻ nào có võ công thâm hậu sẽ là vua.
Truyền thuyết ma đạo (1)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Võ sĩ du mục Hoa Duyên.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 2 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Viêm ma sơn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hoa Duyên để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Nhận đồ đến gặp Tần Lê Hoa nói chuyện.
– Bước 3: Nói chuyện với Hoa Duyên.
Thiên hạ tam quyền

Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Hồ Quy Hạo
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 5 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Truyền thuyết ma đạo (1).
Hướng dẫn:
– Bước 1: gặp Hồ Quy Hạo để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Đập vỡ các hũ bị bỏ đi tìm đồ.
– Bước 3: Nói chuyện với Hồ Quy Hạo.
Hồn ma trủng
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Sở Thương Ngọc.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 5 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thiên hạ tam quyền.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Sở Thương Ngọc để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm gặp Hoa Duyên.
– Bước 3: Giết 10 Nhất kiếm lang.
– Bước 4: Nói chuyện với Hoa Duyên.
– Bước 5: Nhập vào: Hãy thận trọng ngay cả với kẻ già yếu.
Truyền thuyết ma đạo (2)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Ma Giáo đồ Kim Bỉnh Lão.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 5 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Hồn ma trủng.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Kim Bỉnh Lão để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm đập 3 bia đá cũ trong 3 phút.
– Bước 3: Nói chuyện với Kim Bỉnh Lão.
Trúc diệp thanh
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Võ sĩ du mục Hoa Duyên.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 7 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Truyền thuyết ma đạo (2).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hoa Duyên nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm mua 1 ống Trúc diệp thanh.
– Bước 3: Nói chuyện với Hoa Duyên.
Truyền thuyết ma đạo (3)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Uý Trì Đông Hiền.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 9 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Trúc diệp thanh.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Uý Trì Đông Hiền nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Giết rắn lấy 10 Da rắn.
– Bước 3: Nói chuyện với Uý Trì Đông Hiền.
Đôi bông tai bằng ngọc
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Võ sĩ du mục Hoa Duyên.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Truyền thuyết ma đạo (3).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hoa Duyên nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Nói chuyện với Tần Lê Hoa.
Huyết ma trủng (Phần đầu)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Ma Giáo đồ Kim Bỉnh Lão.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Đôi bông tai bằng ngọc.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Kim Bỉnh Lão để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Chịu mất 500 lượng.
Huyết ma trủng (Phần cuối)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Ma Giáo đồ Kim Bỉnh Lão.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Huyết ma trủng (Phần đầu).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Kim Bỉnh Lão để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Giết 10 Thiết kích lang trong 10 phút.
– Bước 3: Nói chuyện với Kim Bỉnh Lão.
Quá khứ của Hoa Duyên
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Võ sĩ du mục Hoa Duyên.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Huyết ma trủng (Phần cuối).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hoa Duyên nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Nhập vào: Không được quên đi mối ân oán.
Viêm ma trủng
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Ma Giáo đồ Kim Bỉnh Lão.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 8 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Quá khứ của Hoa Duyên.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Kim Bỉnh Lão để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2.1: Giết Huyết yêu nương.
– Bước 2.2: Giết Xích thiết lang.
– Bước 2.3: Lấy 20 Chiếc hộp nhỏ và 5 Kim trang mộc hạp
– Bước 3: Nói chuyện với Kim Bỉnh Lão.
Huyết giác long nha lang
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Ma Giáo đồ Ngô Ngọc Duyên.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 8 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Viêm ma trủng.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Ngô Ngọc Duyên để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Nói chuyện với Xích ngưu ma.
– Bước 3: Giết Huyết giác long nha lang lấy 5 Sừng của nha lang trong 5 phút.
– Bước 4: Nói chuyện lại với Xích ngưu ma.
Cái được và cái mất
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Ma Giáo Ngân Nguyệt lệnh chủ Quỷ ảnh khách.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 8 thành trở lên.
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Huyết giác long nha lang.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Quỷ ảnh khách để nhận nhiệm vụ.
Hoàn thành nhiệm vụ. Trở thành Ma Giáo Ma Tốt.
Đại giác tâm ma
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Ma giáo tư lệnh hộ pháp Nguyệt Cơ.
– Thành tựu yêu cầu: Ngọc đỗng song xuy 1 thành trở lên..
– Vị trí: Viêm Ma Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Cái được và cái mất.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Nguyệt Cơ để nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm đánh Bạch ảnh song nhân.
– Bước 3: Nói chuyện với Nguyệt Cơ.
– Bước 4: Nói chuyện với Chiêu hồn thần ma.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ.