Hướng dẫn nhiệm vụ Võ Đang – 9Dragons Cửu Long Trang Bá

70
Bài viết hướng dẫn tân thủ hoàn thành nhiệm vụ Võ Đang một cách nhanh chóng và đơn giản. Đây là môn phái được rất nhiều game thủ yêu thích trong Cửu Long Tranh Bá.

Nhiệm vụ môn phái Võ Đang 9D

Võ Đang sơn
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Từ vô thành đến vô hạn.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Nói chuyện với Văn Thụy Kỳ.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Kiếm khách chi lộ (1)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 1 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Võ Đang sơn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Nói chuyện với Diên Tông Hà.
– Bước 3: Học và luyện Thiên hạ tam quyền lên 1 thành.
– Bước 4: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thiên hạ tam quyền
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 2 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách chi lộ (1).
Hướng dẫn:
– Bước 1 : Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Đập bia đá cũ lấy đồ. (e4)
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Kiếm khách chi lộ (2)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 3 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thiên hạ tam quyền.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Luyện Thiên hạ tam quyền lên 2 thành.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Kiếm trung đệ nhất môn
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 5 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách chi lộ (2).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Nói chuyện với Long Phong Tử. (e5)
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Kiếm khách chi lộ (3)

Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 6 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm trung đệ nhất môn.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Giết cáo lấy 15 da cáo.
– Bước 3: Nói chuyện với Lý Giới.
– Bước 4: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Kiếm khách chi lộ (hết)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 6 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách chi lộ (3).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm giết 10 tên Kiền Đạt.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Cây chết
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 7 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách chi lộ (Hết).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Đến xem Tử mộc
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thần kiếm chi lộ (1)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 8 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Cây chết.
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm mở hộp sắt rỉ.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thần kiếm chi lộ (2)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 10 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (1).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm giết Đạo tặc Lương Tam Bá.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thần kiếm chi lộ (3)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (2).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm và nói chuyện với Thợ săn Nha Vân ở Trịnh Châu.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thần kiếm chi lộ (4)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 3 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Điều kiện: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (3).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm giết Huyết lang lấy 20 da huyết lang và 5 móng vuốt huyết lang.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
Thần kiếm chi lộ (5)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 3 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (4).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.
– Bước 2.1: Tìm giết Phỉ tặc song sát Trương Lão Sơn ở Trịnh Châu.
– Bước 2.2: Giết Phỉ tặc song sát Trương Thiếu Xuân ở Trịnh Châu.
– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.
– Bước 4: Luyện Vô Cực Quyền và Vô Cực Kiếm lên 2 thành.
Thần kiếm chi lộ (hết)
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Võ Đang Thanh kiếm đội Thanh Phong Tử.
– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 8 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (5).
Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Thanh Phong Tử nhận vật phẩm.
– Bước 2: Nói chuyện với Cư Vân Tử.
– Bước 3: Nói chuyện với Thiên thánh chân nhân.
Hoàn thành nhiệm vụ. Trở thành Võ Đang tu hành đạo sĩ.
Võ Đang kiếm
Điều kiện:
– Người giao nhiệm vụ: Võ Đang chân nhân Huyền Hiển Tử.
– Thành tựu yêu cầu: Ngọc đỗng song xuy 1 thành trở lên.
– Vị trí: Võ Đang Sơn.
– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (hết).

Hướng dẫn:
– Bước 1: Đến gặp Huyền Hiển Tử nhận nhiệm vụ.
– Bước 2: Tìm giết 10 tên hung tặc ở Trịnh Châu.
– Bước 3: Đóng góp 500 điểm cống hiến cho môn phái
– Bước 4: Nói chuyện với Huyền Hiển Tử.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ.