Khái niệm, nội dung và phương pháp tính diện tích nhà ở bình quân đầu người

914

I. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính diện tích nhà ở bình quân đầu người

Diện tích nhà ở bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng số diện tích ở của hộ dân cư cho tổng số nhân khẩu của hộ.

Công thức tính:

Công thức tính diện tích nhà ở bình quân đầu người

Diện tích nhà ở là diện tích mà các thành viên của hộ sử dụng để ở, gồm diện tích các phòng để ăn, ngủ, tiếp khách, học tập, vui chơi và diện tích cải tạo mở rộng đủ điều kiện để ở. Không tính diện tích khu phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp), kho chứa, diện tích dùng cho kinh doanh.

II. Phân tổ chủ yếu

  • Sở hữu;
  • Loại nhà;
  • Thành thị/nông thôn;
  • Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

III. Nguồn số liệu

  • Tổng điều tra dân số và nhà ở;
  • Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.

IV. Kỳ công bố

5 năm.

V. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

  • Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
  • Phối hợp: Bộ Xây dựng.