(Kiếm Thế Origin) Hướng dẫn nhiệm vụ Thương Hội/chuyển hàng gia tộc

1637

Mẹo trong tích tắc hoàn thành NV Thương Hội/chuyển hàng gia tộc.

1. Tham gia hoạt động

Thu thập các lệnh bài và vật phẩm nộp nhiệm vụ có tỉ lệ rơi ra trong các phó bản, hoạt động tương ứng (ví dụ lệnh bài Tống Kim, lệnh bài Tiêu Dao, lênh bài Nghĩa Quân,…).

2. Mua thủ sẵn

Đối với nhiệm vụ Chuyển Hàng Gia Tộc, Đại Hiệp có thể mua vật phẩm nộp trong Chợ Gia Tộc, tuy nhiên Chợ chỉ bán một lượng vật phẩm nhất định mỗi ngày. Vì thế hãy mua thủ sẵn mỗi loại vài món, biết đâu sẽ có lúc cần.

3. Xin hỗ trợ

Đại Hiệp có thể nhờ thành viên Gia Tộc/Bang Hội hỗ trợ Chuyển Hàng Gia Tộc, tuy nhiên chỉ có thể xin hỗ trợ 3 món mỗi ngày, vì thế hãy cân nhắc trước khi nhấn nút Cầu Viện.

4. Theo dõi Bày Bán

Đại Hiệp có thể đem vật phẩm nộp nhiệm vụ lên Bày Bán để kiếm về một lượng Nguyên Bảo.

Ngược lại, Đại Hiệp cũng có thể tìm mua vật phẩm mà mình còn thiếu trên Bày Bán.