Mã phân loại khai báo đính kèm điện tử (Phân loại thủ tục khai báo trong nghiệp vụ HYS)

762

BẢNG MÃ PHÂN LOẠI KHAI BÁO ĐÍNH KÈM ĐIỆN TỬ TRONG VNACCS

Mã  Tên loại file đính kèm
A01 Tờ khai trị giá đính kèm
A02 Danh sách container chất lên tàu
A03 Danh mục máy móc thiết bị đồng bộ
A04 DM vật tư, thiết bị NK đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe
A05 DM vật tư, thiết bị NK phục vụ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm
A06 Chứng thư bảo lãnh  chung trong khai báo xuất nhập khẩu
A08 Chứng thư bảo lãnh riêng trong khai báo xuất nhập khẩu
A12 Quyết định giảm thuế
A13 Tờ khai khoản thu đóng góp bắt buộc
A20 Hợp đồng thuê kho ngoại quan
A21 Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền
A22 Các thông tin liên quan đến vận chuyển kết hợp phải khai đính kèm theo hướng dẫn
A30 Thông tin phương tiện giao thông đường bộ nhập khẩu
A99 Loại khác

(Nguồn Hải quan Hải Phòng)