Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

170

MẪU 27: Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Kính gửi: Tổng cục Du lịch

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………

Tên giao dịch:……………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt:…………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………- Fax:…………………………………………………..

Website:…………………………………………… – Email:……………………………………

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…..………………

Giới tính:……………………….….Chức danh:………………………………………………

Sinh ngày:……./……./…….Dân tộc:…………………… Quốc tịch:……………………

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :…………………………………

Ngày cấp: …../……/…..Nơi cấp: ………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………..

4. Tên, địa chỉ chi nhánh:………………………………………………………………………

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ………………………………………………………..

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số: ……………nơi cấp: ………….. cấp lần đầu ngày……. tháng…… năm…… đăng ký thay đổi lần thứ…… ngày….. tháng…. năm …..

7. Tài khoản ký quỹ số…………………tại ngân hàng…………………

8. Đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành:

 Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

 Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

 Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

9. Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

10. Cam kết:

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành và quy định của pháp luật liên quan.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế./.

ĐẠI DIỆN

THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải đầy đủ mẫu đơn tại đây