Phân trang PHP (đẹp và tối)

619

Phân trang trong php là một vấn đề không phải khó lắm đối với một lập trình viên php tuy nhiên với việc tự xây dựng một lớp phân trang là một việc rất vất vả. Hôm nay nhân dịp viết website cho lớp mình tự ngồi xây dựng lớp phân trang mình thấy kool share cho các bạn nhà ta sử dụng! Chúc các bạn thành công.

Code này chạy hẳn hoi nhé:

class Pager{
function findStart($limit)
{
if (!isset($_GET['page']) || ($_GET['page']=="1"))
{
$start=0;
$_GET['page']==1;
}
else {
$start=($_GET['page']-1)*$limit;
}
return $start;
}
function findPages($count,$limit){
$pages=(($count % $limit)==0) ? $count/$limit:floor($count/$limit)+1;
return $pages;
}
function pageList($curpage,$pages){
$page_list="";
if(($curpage!=1) && ($curpage)){
$page_list.="Trang đầu";
}
if(($curpage-1)>0)
{
$page_list.="<";
}
/*in danh sach cac trang va lam cho link trang hien tai dam hon va mat gach chan*/
for($i=1; $i<=$pages; $i++){
if($i==$curpage){
$page_list.="".$i."";
}
else
{
$page_list.="".$i."";
}
$page_list.=" ";
}
/*in lick cua trang tiep theo*/
if(($curpage+1)<= $pages)
{
$page_list.=">";
}
if (($curpage!=$pages) &&($pages!=0)){
$page_list.="?page=".$pages."\\" title="Trang cuối\\">Trang cuối";
}
$page_list.="n";
return $page_list;
}
function nextPrev($curpage,$pages){
$next_prev="";
if (($curpage=1)<=0){
$next_prev.="Trở về trang trước";
}
else
{
$next_prev.="Về trang trước";
}
$next_prev.="|";
if(($curpage+1)>$pages){
$next_prev.="Ð?n trang sau";
}
else
{
$next_prev.="Đến trang sau";
}
return  $next_prev;
}
}
?>
//gọi và sử dụng
include("config.php");
$p=new pager;
$limit=10;
$start=$p->findStart($limit);
$count=mysql_num_rows(mysql_query("select * from sinh_vien"));
$pages=$p->findPages($count,$limit);
$result=mysql_query("select * from sinh_vien limit ".$start.",".$limit);
while($row=mysql_fetch_object($result)){
$ten_sinh_vien=$row->TEN_SINH_VIEN;
echo "$ten_sinh_vien
";
}
$page_list=$p->pageList($_GET['page'],$pages);
echo "";
echo $page_list;
echo "
";

?>

 

(Nguồn SinhvienIT)