Tạo chạy chữ với lệnh Marquee chi tiết nhất

1448

Marquee là gì? Marquee là một mã HTML để làm cho một đối tượng có thể chuyển động. Marquee mã là một mã phổ biến vì nhiều blogger sử dụng mã này vào blog của họ.

Lệnh Marquee được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ <marquee> {đối tượng}<marquee>. Lệnh marquee hiển thị tốt nếu xem tại trình duyệt Internet Explorer, tuy nhiên các trình duyệt khác sau này có nhiều phiên bản mới đã cũng có thể hiển thị tốt như IE.

Một số các thuộc tính thường dùng của lệnh marquee:

– BGCOLOR=”color” → tạo màu nền cho vùng hiện thị lệnh marquee (có thể dùng hình nền…).

– DIRECTION=”left/right/up/down” → chọn hình thức chạy chữ ( trái, phải, lên, xuống…)

– BEHAVIOR=”scroll/slide/alternate” → thiết lập kiểu chạy chữ .

Scroll → di chuyển tuần tự.

Slide → di chuyện 1 thời gian, sau đó dừng lại.

Alternate → di chuyển từ trái sang phải sau đó dừng lại.

– TITLE=”message” → Một đọan tin nhắn nhỏ được hiển thị khi người dùng rê chuột vào.

– SCROLLMOUNT=”number” → điều chỉnh tốc độ chạy

– SCROLLDELAY=”number” → chỉnh thời gian hiển thị (tính bằng giây)

– LOOP=”number|-1|infinite” → to manage sum of looping.

– WIDTH=”number” → chỉnh độ rộng của vùng chạy chữ. Có thể dùng đơn vị pixel (px) hoặc phần trăm (%).

►Một vài ví dụ :

Ví dụ 1:

Code:

<marquee align="center" direction="left" height="100" scrollamount="2" width="100%">
Chuyển động từ trái qua phải, độ rộng 100%, cao 100px, tốc độ chạy chữ là 2
</marquee>

Kết quả hiển thị:

Chuyển động từ trái qua phải, độ rộng 100%, cao 100px, tốc độ chạy chữ là 2

Ví dụ 2:
Code:

<marquee align="center" direction="left" height="200" scrollamount="4" width="100%" behavior="alternate">
Chạy chữ qua trái rồi quay lại qua phải (thuộc tính alternate)
</marquee>

Kết quả hiển thị:

Chạy chữ qua trái rồi quay lại qua phải (thuộc tính alternate)

Ví dụ 3:
Code:

<p align="left"><font face="georgia" color="White"><b><marquee bgcolor="red" width="100%" scrollamount="3" behavior="alternate">
Chạy chữ với màu nền
</marquee></b></font></p>

Kết quả hiển thị:

Chạy chữ với màu nền

(Sưu tầm)