Thủ tục nhập xe cho Việt Kiều hồi hương tại Việt Nam

441

Một Việt kiều Mỹ sẽ hồi hương về Việt Nam, dự kiến sẽ mang 01 chiếc xe hơi 4 chỗ hiệu Lexus đời 2012 mới 100% hoặc Toyota Camry đời 2012 mới 100%.

Vui lòng xin cho hỏi về thủ tục nhập xe cho Việt Kiều hồi hương:

1/ Việt kiều hồi hương cần xuất trình những giấy tờ gì khi làm thủ tục nhập khẩu chiếc xe này vào Việt Nam.

2/ Việt kiều hồi hương mang xe oto về có phải đóng thuế NK không ? Nếu có thì loại thuế gì? Bao nhiêu %? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Vấn đề bạn đọc hỏi, đề nghị bạn đọc nghiên cứu quy định tại điểm c khoản 2 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn TTHQ; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK; Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng

theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư

ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam

——————————

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Thông tư này hướng dẫn việc nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (gọi tắt là xe ôtô đang sử dụng) đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam (gọi tắt là được phép hồi hương).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cơ quan Công an Việt Nam hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam (đã được cấp sổ hộ khẩu thường trú tại Việt Nam) theo quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn liên quan.