Thuật toán Phân trang PHP

471

Điều kiện trước khi đọc bài viết:

1. Bạn phải biết cách kết nối vào DB.

2. Bạn đã tạo sẵn 1 table và table này có chứa nhiều thông tin để chờ… phân trang

Thuật toán phân trang PHP như sau

Bạn tạo file list.php (Hay tạo file nào đó cũng được) có code hoàn chỉnh như sau:

<?php  $page = isset ( $_GET["page"] ) ? intval ( $_GET["page"] ) : 1; 
 $rows_per_page = 20; 
 $page_start = ( $page - 1 ) * $rows_per_page; 
$page_end = $page * $rows_per_page; 
 $sql_query = mysql_query("SELECT * FROM table_name"); 
 $number_of_page = ceil ( mysql_num_rows( $sql_query ) / $rows_per_page ); 
 if ( $number_of_page > 1 ) 
{ 
$list_page = " <td> Trang: </td>"; 
 for ( $i = 1; $i <= $number_of_page; $i++ ) 
{ 
if ( $i == $page ) 
{ 
$list_page .= " <td>[ <b>{$i}</b> ]</td> "; 
} 
else 
{ 
$list_page .= "<td><a href=’list.php?page={$i}’> {$i} </a></td>"; 
} 
} 
} 
 $i = 0; 
 while ( $result = mysql_fetch_array ( $sql_query ) ) 
{ 
if ( $i >= $page_start ) 
{ 
print ""; 
} 
 $i++; 
 if ($i >= $page_end) 
{ 
break; 
} 
} 
 print <<<EOF 
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
<tr> 
{$list_page} 
</tr> 
</table> 
EOF; 
 ?>

Giải thích từng đoạn:

1. Cú pháp của đoạn này là:

Page = kiểm tra xem biến page có tồn tại hay không [?]

nếu tồn tại thì lấy giá trị của biến này và dùng hàm intval lọc dể nhận được giá trị an toàn [:]

còn nếu không thì sẽ có giá trị mặc định là 1

$page = isset ( $_GET[“page”] ) ? intval ( $_GET[“page”] ) : 1;

2. Số dòng trên 1 trang

$rows_per_page = 20;

3. Tính số dòng ở trang mở đầu dựa theo biến $page

$page_start = ( $page – 1 ) * $rows_per_page;

4. Tính số dòng ở trang cuối dựa theo biến $page

$page_end = $page * $rows_per_page;

Ví dụ về trang mở đầu và trang cuối theo công thức trên:

Giả sử trang đang xem hiện giờ là 1, ta đc: $page_start = (1 – 1) * 20 = 0

Còn $page_end = 1 * 20 = 20, vậy ta có giá trị 0 là mở đầu và 20 là kết thúc

5. Truy xuất vào table_name

$sql_query = mysql_query("SELECT * FROM table_name"); 

6. Tính toán số trang, cách làm như sau:

“mysql_num_rows( $sql_query )” là lấy tổng số dòng của table đã truy xuất [1]

“$rows_per_page” là bằng 20 (giá trị mà ta đặt ở trên) [2]

Lấy [1] chia cho [2] ta sẽ ra được số trang

Để làm tròn các giá trị từ (x.1 -> x.9 thành 1+x) ta dùng hàm ceil()

$number_of_page = ceil ( mysql_num_rows( $sql_query ) / $rows_per_page ); 

7. Nếu số trang lớn hơn 1 thì sẽ tiến hành liệt kê các trang

if ( $number_of_page > 1 ) 
{ 
$list_page = " <td> Trang: </td>";  // Tiến hành in từng trang 
for ( $i = 1; $i <= $number_of_page; $i++ ) 
{ 
// Nếu $i bằng $page hiện giờ sẽ in đậm để nhận biết đang xem trang nào 
if ( $i == $page ) 
{ 
$list_page .= " <td>[ <b>{$i}</b> ]</td> "; 
} 
// Ngược lại… 
else 
{ 
$list_page .= "<td><a href=’list.php?page={$i}’> {$i} </a></td>"; 
} 
} 
}

8. Đặt biến $i bằng 0

$i = 0;

9. Liệt kê tất cả các dòng trong 1 table

while ( $result = mysql_fetch_array ( $sql_query ) ) 
{ 
// Nếu như số dòng liệt kê lớn hơn hoặc bằng $page_start thì sẽ in tiếp tục 
if ( $i >= $page_start ) 
{ 
print $result[noidung]; // Với field noidung là do bạn đặt, ở đây L chỉ ví dụ 
}  // Gia tăng giá trị $i theo từng dòng 
// Lúc đầu ta đặt biến $i là 0, vậy nếu có 4 dòng thì biến $i sẽ gia tăng cho đến khi bằng 4 
$i++; 
 // Nếu như số dòng đang liệt kê lớn hơn $page_end thì sẽ kết thúc vòng lặp bằng "break" 
if ($i >= $page_end) 
{ 
break; 
} 
}

10. Ở trên ta đã nạp nội dung cho biến $list_page, bây giờ thì in nó ra: (Design what to do)

print <<<EOF 
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
<tr> 
{$list_page} 
</tr> 
</table> 
EOF;

(Nguồn SinhvienIT)