Tìm hiểu về Võ Công trong 9Dragons – Cửu Long Tranh Bá

56
Tuỳ theo cách sử dụng võ công trong Cửu Long Tranh Bá được chia thành nhiều loại, gồm có : Chiêu thức kỹ, Nhất kích kỹ, Phi kích kỹ, Tất sát kỹ, Nhất khí công, Vận khí công, Hoà khí công, Đạo dẫn công.
Chiêu thức kỹ, Nhất kích kỹ, Phi kích kỹ là võ công chủ yếu được loại chiến đấu và hoàn hảo sử dụng.
Nhất khí công, Vân khí công, Hoà khí công, Đạo dẫn công chủ yếu được loại chiến lược và khí công sử dụng.

Võ công trong Cửu Long Tranh Bá

1. Chiêu thức kỹ:
Đây là loại võ công được cấu tạo từ 3 động tác, là loại võ công mà loại chiến đấu và loại hoàn hảo sử dụng. Động tác rực rỡ chính là đặc trưng và tuỳ theo độ hoả hầu của võ công mà sẽ thêm động tác vào. 
2. Nhất kích kỹ:
Đây là loại võ công được cấu tạo từ 1 động tác, là loại võ công mà loại chiến đấu và loại hoàn hảo sử dụng. Mang uy lực mạnh hơn Chiêu thức kỹ, có thời gian thi triển lại. Sau khi sử dụng một lần sẽ trở về trạng thái chiến đấu trước đây (Chiêu thức kỹ hoặc tấn công bình thường)
3. Tất sát kỹ:
Đây là võ công tập trung khí rồi sử dụng, là loại võ công mà loại chiến đấu và loại hoàn hảo sử dụng. Mang uy lực mạnh, tập trung khí dài và có thời gian thi triển lại. Sau khi sử dụng một lần thì không tự động thay đổi thành trạng thái chiến đấu như trước đây (Chiêu thức kỹ hoặc tấn công bình thường)
4. Phi kích kỹ:
Đây là võ công tấn công xa duy nhất mà loại chiến đấu có. Có thể thị triển từ ở cự ly xa, nếu mục tiêu ở cự ly gần thì không thể thi triển. Sau khi sử dụng một lần thì không thể tự động đổi thành trạng thái chiến đấu như trước (Chiêu thức kỹ hoặc tấn công bình thường)
5. Hoà khí công:
Võ công chủ yếu được loại khí công và loại trí tuệ sử dụng. Bao gồm Skill của Buff có hiệu quả dài so với chưởng nhưng chỉ sử dụng được trong một thời gian nhất định… Sau khi sử dụng một lần thì không thể tự động đổi thành trạng thái chiến đấu như trước (Chiêu thức kỹ hoặc tấn công bình thường)
6. Nhất khí công:
Võ công chủ yếu được loại khí công và loại trí tuệ sử dụng. Bao gồm Skill của Buff có hiệu quả ngắn và chưởng, có thể sử dụng ngay. Sau khi sử dụng một lần thì không thể tự động đổi thành trạng thái chiến đấu như trước (Chiêu thức kỹ hoặc tấn công bình thường)
7. Vận khí công:
Võ công chủ yếu được loại khí công và loại chiến lược sử dụng. Đây là võ công có thể thi triển lặp lại nhiều lần, có thể điều chỉnh uy lực theo ý muốn.
8. Đạo dẫn công:
Loại võ công này phân bố đều cho các chức trách.