(Tư vấn hải quan) Thuế nhập khẩu công cụ máy móc ngành hàng điều hoà

295

Hỏi: Tôi đang tìm hiểu về thuế nhập khẩu của mặt hàng công cụ , máy móc nghành điều hoà .Tôi phải tìm đọc ở đâu?

Nhập khẩu máy nước nóng và điều hoà bơm nhiệt

Trả lời:

Đề nghị bạn đọc tham khảo các văn bản pháp luật sau:

– 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;

Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Điều 92, Điều 93, Điều 94 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;

Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính “Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014;…

Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Bạn có thể tìm nội dung các văn bản ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn

(Sưu tầm)