(Tư vấn hải quan) Thuế nhập khẩu máy tính bảng trên Alibaba từ Mexico về Việt Nam

197
Hỏi: Tôi mua lô hàng máy tính bảng trên Alibaba, số lượng 5 sản phẩm surface Pro tổng giá trị hàng hóa là 1750 USD, vận chuyển bằng đường DHL express , ( Từ mexico về Việt Nam)
Vậy khi hàng về tới việt nam tôi phải đóng thuế như thế nào và giá trị là bao nhiêu?
Cảm ơn hải quan việt Nam mong nhận được phản hồi sớm

Giá trị nộp thuế nhập hàng máy tính bảng từ Mexico

Trả lời:

1/ Về chính sách mặt hàng:
Nếu hàng hóa Ông (Bà) dự kiến nhập khẩu là hàng đã qua sử dụng thì thuộc diện cấm nhập khẩu. Căn cứ pháp lý quy định trên: Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Nếu hàng hóa không thuộc đối tượng trên thì được nhập khẩu và phải thực hiện nghĩa vụ về thuế nhập khẩu, thuế VAT và lệ phí hải quan.
Trị giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” .
2/ Về thuế và lệ phí:
2.1. Về thuế nhập khẩu:
Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa, cần căn cứ vào thực tế hàng hóa, tính chất, cấu tạo hàng hóa đồng thời căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính “về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam” để xác định mã HS chi tiết phù hợp. Trên cơ sở mã HS hàng hóa, xác định được thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013.
Ông (Bà) có thể tham khảo nhóm hàng hóa sau tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC nêu trên:
– 8471.30.20: – – Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook

* Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
Thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

<

2.2. Về thuế VAT: Thực hiện theo quy định tại:
– Luật thuế Giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3.
– Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của QH khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (có hiệu lực từ 01/01/2014).
– Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.
– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
– Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị giă tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.
Thì hàng hóa Ông (Bà) dự kiến nhập khẩu có thuế VAT là 10%.
* Căn cứ và phương pháp tính thuế thực hiện theo quy định tại Chương 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên
– Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên, giá tính thuế: “Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.”
2.3. Lệ phí hải quan: 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.
Ông (Bà) có thể tham khảo các văn bản nêu trên tại mục THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan địa chỉ www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan dự kiến làm thủ tục để được hỗ trợ.
(Sưu tầm)