Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC

337

Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC

Ban hành tại Quyết định 1172/QĐ-BTC ngày 11/5/2012

1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt đến Cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng đang nợ thuế để kiểm tra xác nhận tính xác thực của hồ sơ.

– Bước 2: Trên cơ sở hồ sơ của doanh nghiệp lập, Cục Hải quan kiểm tra đối chiếu với qui định để xử lý.

– Bước 3: Trên cơ sở hồ sơ và báo cáo do Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi, Tổng cục Hải quan kiểm tra, trình Bộ Tài chính ra quyết định xoá nợ cho doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hải quan.

3. Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

– Công văn đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phạt của doanh nghiệp trong đó giải trình rõ lý do đề nghị xoá nợ, nêu rõ nguyên nhân tính sai số thuế phải nộp, số tiền thuế (tiền phạt) đã thông báo, số tiền thuế phải nộp nếu tính đúng, số tiền thuế và tiền phạt đề nghị xoá nợ: Nộp 01 bản chính.

– Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu đề nghị xoá nợ thuế: Nộp 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp;

– Thông báo thuế của cơ quan hải quan: Nộp 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp;

– Quyết định truy thu thuế của cơ quan quản lý thuế (nếu có): Nộp 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp;

– Quyết định phạt chậm nộp thuế (nếu có): Nộp 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp;

– Hợp đồng thương mại: Nộp 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp;

– Hóa đơn thương mại: Nộp 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp;

– Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định (nếu có): Nộp 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp;

– Bản mô tả đặc điểm, tính chất, cấu tạo của hàng hóa do nhà sản xuất cung cấp (nếu có): Nộp 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

– 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hải quan địa phương phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp các nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định.

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hải quan địa phương gửi toàn bộ hồ sơ và có công văn gửi Tổng cục Hải quan đề xuất xử lý xoá nợ thuế, nợ phạt cho doanh nghiệp.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Tổng cục Hải quan.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

– Cơ quan phối hợp:

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xoá nợ cho doanh nghiệp.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Các khoản nợ thuế, nợ phạt của các lô hàng có tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan sau ngày 15/10/1998 đến hết ngày 30/6/2007,chưa nộp vào ngân sách nhà nước.

– Có các nguyên nhân khách quan do thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn không rõ ràng, cụ thể như sau:

+ Văn bản mới về chính sách thuế (như giá tính thuế, thuế suất) được ban hành sau ngày đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu và có tính hồi tố, theo đó nếu tính lại thì số thuế phải nộp thấp hơn số thuế cơ quan hải quan đã thông báo cho doanh nghiệp.

+ Văn bản hướng dẫn áp mã số, áp giá tính thuế của cơ quan hải quan trước đây không rõ ràng, chưa đúng với thực tế của hàng hoá hoặc chưa đúng với quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, sau đó có văn bản khác hướng dẫn hoặc điều chỉnh lại. Theo đó, nếu tính lại thì doanh nghiệp bị truy thu thuế.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

– Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế;

– Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính.